.

BIOLOGI

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned EVOLUSHJONS-BIOLOGI Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.

NasjonalBibl.
EVOLUSONS-TEORIEN.
ØKOLOGI.

Nederste MENY er
EVOLUSJONS-Biologisk
TEMA-Stoff!

spurte.png

NasjonalBibl.
EVOLUSONS-TEORIEN.
ØKOLOGI.

The Day Meteor end Dinosaur!
Biologi og Evolusjons-biologi
i Favør Evolusjon!

Biologi handler om alle prosesser i alle livsorganismer. Derfor er Organisk Kjemi, Biokjemi, viktigste Emne. Med kun de letteste stoffene Karbon, Hydrogen, Oksygen, Nitrogen, Fosfor, Svovel som grunnlag nok for DNA, RNA, proteiner, sukker og fett, må vi ha vann, H2O. Bare rent vann holder ikke for større livsformer enn bakterier: Bakterier uten mineral-vann er ikke kjent Som i Blod, Mitokondrier, Kloroplast, trengs Kobber, Jern, Magnesium, og i celle-væskene, cyto-skjelett, nerver, og enzymer, katalysatorer i cellesaft, trengs Natrium, Kalium, Kalsium, Klor, og mange spor-mineraler derfor er nødvendig For cytoplasma, eggehvitestoff, Naturen trenger få stoffer for liv, letteste molekyler, god bindingsevne og fleksibilitet, men trenger opptil 15-20 stoffer til av de 94 Naturen-Kosmos-Universet har av Atomer, for å danne Kloder og avanserte flercellede organismer. OBS: Akutt Krise: Gå: Akutt Krise

EVOLUSJONS-Teorien RNA-Evolusjons-teori/ribozym Evolusjon Virvel-Tetrapoder/Land/Vann BØKER Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NasjonalBibl.
MINERALENE.
Hvordan Universet
produserer stoffene
Partikler og kraft-felt!
Elektroner, Protoner,
Nøytroner og Fotoner:
GRUNNSTOFF-LISTA.
Dagen Jord-luft-ild-vann
sine byggestener ble funnet:
ATOM/MOLEKYLER.
ATOM-TEORIEN og
dens Beviste
felt-funksjoner

xxxxxxxx
ORGANISK stoff
Organisk Kjemi
BIOKJEMI
ORGANISK STOFF:
Regnet som organisk
I naturen kan mange slike
oppføre seg: Mineralsk
Er det syntetisert i celler,
regnes det som organisk
Typisk bestanddel i celler
og i bio-syntese gir:
BIOKJEMI
Skille kjemi / biokjemi
er ikke absolutt:
MILJØ/ØKOLOGI, er med!
Biokjemi, Miljø, Økologi
Alt er 100% avhengig av
Gravitasjon/masse
Elektromagnetisme
som Gir vekt, syre, base,
positive og negative
ioner. Søk disse emner!
xxxxxxxx
VIRUS:

VIROLOGI
RNA-VIRUS
DNA-VIRUS
BAKTERIOFAGER
IMMUNOLOGI
PANDEMIER
MUTASJON
SYMBIOSE
DVALE
SYKDOMMER
HERPESTYPER


xxxxxxxx
EUBAKTERIA

"Ekte" bakteriene IBV.
(Eubacteria)

"Bakteriene Store Med.
"Bakteriene Wikipedia
Bakterier S Norske Leks.
Bakteriologi UiO
Bakteriologi Virulogi Univ.
Bakterienes cellemebran
BakterieGenetikk
Bilder Bakterie-DNA
DNA/Kromosomer Bakterier
Kullbakterier har det
Minste DNA i Livs-riket!
Bakterie-Virus
Bakteriofager


xxxxxxxx
ARKEBAKTERIA

Arkebakteriene Wiki
ArkeBakteriers cellevegg
Arkebakterier MatNat IBV
Arkeers DNA-Transkripsjon
Arkeer og eukaryoter


xxxxxxxx
PROTOZOER

Eukaryoter
Encellede eukaryoter
Protozoer store norske
Protozoer Biovitenskap
Protozoer Medisinleksikonxxxxxxxx
SOPP-RIKET:

ENCELLET
FLERCELLET
Soppriket Fungi
SOPP
SOPPER
Sopp-riket
SOPP-RIKET
Evolusjon Sopp-Movie
SOPP-film
SOPP Fungi BIOVITENSKAP
SOPP Fungi storenorskexxxxxxxx
PLANTE-RIKET:

ENCELLET
FLERCELLET
Plante-riket
evolusjon-av-
planteriket

Planteriket
Grønne Planter
Plantecellen
Cellenexxxxxxxx
DYRE-RIKET:

ENCELLET
FLERCELLET
DYRE-RIKET
DYRE-RIKET wikipedia
Mikrobiologi
encellede organismer
FlerCellede Dyr
MetaZoa

Flagellater-Movie,
søk flere movies

Sjekk ut Pattedyr,
Reptiler, Fugler,
Amfibier, fisk,
Kappedyr, og
leddyr selv i listene

xxxxxxxx
ARTS-DATA-BANKEN Til Evolusjons-teori Bio-evolusjon og Biologiens fagområder Anatomi. Astrobiologi. Atferd. BioKjemi. BioPsykologi. BioTeknologi. Evolusjon i Botanikk. Cytologi. Etno-evolusjon. Evolusjon (teori) og evolusjons-biologi. Evolusjons-Fysiologi. Genetikk og evolusjon. Genteknologi. Gerontologi. Immunologi. Limnologi. MarinBiologi. MikroBiologi og evolusjon. MolekylærBiologi. Morfologi. Mykologi. Paleontologi. Systematikk. Toksikologi. UtviklingBiologi. Zoologi. Økologi. Evolusjonsbiologi. Kilder: Kategori Oppslagsverk/autoritetsdata Store norske leksikon · GND · LCCN · NKC · BBC Things Kategori:
Evolusjonsbiologi
https://utdanning.no/utdanningsoversikt/biologi
Studier innen biologi/Utdanning: Du lærer om levende organismer i plante- og dyrelivet. Faget har fokus på evolusjon og økologi. Du lærer om levende organismer i plante- og dyrelivet. Faget har fokus på evolusjon og økologi. Det er vanlig å spesialisere seg innenfor ett eller flere av biologiens fagfelt. Eksempler på disse er: • botanikk – plantevitenskap • mikrobiologi – læren om mikroorganismer • zoologi – læren om dyr • genetikk – læren om arv og gener • økologi – læren om organismers forhold til miljøet Innenfor disse retningene kan du spesialisere deg videre. https://snl.no/evolusjonsbiologi
Evolusjonsbiologi https://no.wikipedia.org/wiki/Evolusjonsbiologi
Evolusjonsbiologi Wikipedia
https://sml.snl.no/anatomi
Anatomi: Form, bygning hos mennesker, dyr, planter, alt i livs-riket: Sopp, Protister, Bakterier Arkebakterier.
Anatomi og Fysiologi Biologi og evolusjon: https://no.wikipedia.org/wiki/Anatomi Anatomi: Form og formendring av bygning over tid hos alt levende liv: Dette innbefatter fysiologi og nevrofysiologi https://sml.snl.no/nevrofysiologi
Nevrofysiologi
https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/zoologi/immun.pdf
Fysiologi hos dyr og mennesker
https://ndla.no/nb/subject:1:83ce68bc-19c9-4f2b-8dba-caf401428f21/topic:b0d8201d-66cc-4b29-b74b-6f7bd88a4d99/topic:185257b1-9e6e-4d0a-af6c-b85f621a7566/resource:cbd94dbb-c2aa-409a-9301-51e4adb053e0
Nervesystemet hos flercellede dyr

https://data.ub.uio.no/skosmos/ddc/nb/page/?clang=la&uri=http%3A%2F%2Fdewey.info%2Fclass%2F573.8%2Fe23%2F
Nervesystemet og sansesystemet

Organisk Kjemi
Smelte– og kokepunkt til nokre organiske sambindingar i ° C Sambindingar Smeltepunkt Kokepunkt Acetylen –80,8 –84,0 Anilin –6,2 182 Anisol –37,3 155,5 Benzen 5,5 80,1 1-butanol –90,0 118 Butylamin –50,0 78 Dietyleter –116,3 34,5 Dimetylamin –96,0 7 Eddiksyre 16,7 118 Etan –171,4 –88,0 Etanol –117,3 78,5 Etylamin –80,0 19 Etylen –169,0 –105,0 Fenol 43 183 Isobuten –140,0 –6,9 Isosmørsyre –47,0 154 Kapronsyre –3,4 205 Karbontetraklorid –23,0 77 Kloroform –63,5 61 Maursyre 8,4 101 Metan –182,5 –164,0 Metanol –97,8 64,8 Metylamin –93,5 –6,3 n-butan –135,0 –0,5 n-heksan –95-100 69 n-heptan –91,0 98 Oktan –57,0 126 Pentan –129,7 36,1 Propan –189,7 –42,0 1–propanol –127,0 97,2 2–propanol –88,5 82,4 Propionsyre –21,5 141,1 Propylen –185,2 –48,0 Salicylsyre 159 211 Smørsyre –7,9 163 Sykloheksanol 23–25 161 Sykloheksylamin –17,7 134,5 Syklopentan –94,4 49 Trikloretylen –84,8 87 Trimetylamin –117,1 3 Urea 133 –2 Valeriansyre –34,5 185 Vinylklorid –153,8 13,9