Teorien er Alvor ! Ikke en Inter-Nett-Debatt. Den er i alminnelig tale. Henvend deg for spørsmål!  rogerlatimera@gmail.com

Det første du spør om svarer jeg: Nei, det er ikke sant: Det er med ord folk forstår. Det er meningen det! Det andre spørsmålet: Ja, det er litt uvanlig inngangsparti, ny vinkel, men etter 20-30 sider begynner du å få grepet. Fortellings-metoden setter ordspråket i litt annen bruksmåte enn andre tekster du leser, men du kommer inn i dette etter hvert som du leser.Det som kan skje og bør skje er at du leser de sidene 1 eller 2 ekstra ganger. Da er det duket for de neste sidene, og sjokk 1, opplevlesen av en kraft-form som blåser opp bevisstheten som en ballong. Etter 15-20 sider til kommer sjokk 2: De fysiske forhold i kraft som lov-dannende eller balanserende går opp for deg! Da først begynner det vanskelige partiet. Her vil forholdene for en like-enshet i partikkelverdenen gå opp for oss, og hva balanse som utvekslingen skjer i forhold til ved splittelse og sammenføyning av felt og partikler. Burde være et sjokk det også! Så kommer det utrolige: Selektive, utvalg og valgfunksjoner, at kraften har denne egenskapen i felt og i partikler, eller andre felt-krefter i samme kraft. Logikken. Og så kommer de bevisene som ikke alle forstår så lett, men de kan skumleses av den som vil, og gir det rette inntrykket! Det ville vært trist om ikke matematikere, geometrien, fysikken og kjemien fikk være med i prosesen. Men da vil også de forstå baner og og fordelingen mellom masser ala sorte hull og antipartikler. Du vil ikke lure på hva gravitasjon er og hvorfor den virker som den gjør lengre, som ett eksempel! 

Min egen teori, Differensialkraften har referanser:  Den gamle boka er i Nasjonal-Bibliotekets database: Google nb.no: En av disse gir deg søkebasen: Søk så på følgende ordrett, små bokstaver: logisk-funksjon, vitenskaps-hypotese, logisk vitenskaps-teori, romtid-funksjon, logisk bevissthets-funksjon, altets-filosofi, rom-tid-kraft, eksistense-egenskapen, bevissthets-funksjonen, logisk virke-funksjon, logisk årsak til dannelse av partikler i universet, enhetlig kraftteori. Om du benytter logisk funksjon til matematikk, følelser, eller virke-funksjon til, årsak til, logisk årsak til, forklaring til, virke, virkning, bak eller foran det du spør etter, vil du finne temmelig mye overbevisende. Gml. Bok: Kamos - Forandringskraften.

Gruppa til Arne Næss som arbeidet med en akademisk versjon av Einsteins relativitets- og felteorier, 1987-1998, kjent kilde i kontakten her, sa at i fremtiden ville denne hypotese/teori kunne bli den veiledende: Den heter: Kamos- Forandringskraften. 1995. Ikke særlig lett-skrevet, men oftest forståelig nok. Den nye boken har endret stil til renere vitenskaps- og bevisstthets-funksjoner, og denne, Differensialkraften er sendt Nasjonal-Biblioteket. Den har ikke blitt lagt inn i bokbasen anno okt-2018, grunnet ny elektronisk bokbase for sikkerhets-utvikling. Et problem i våre dager: Men den har det isbn-nummer som er oppgitt i  differensialkraften.no. Les 35-100 sider: Bytt undringen med at du endelig forstår sakene.

Boken redegjør for de mystiske spørsmål, undringer du normalt har, og like gjerne besvarer gåter om dette som dagens forskere undrer  seg over!

NÅ:Kort informasjon fra gamle versjoner, fra filosofi til hypotese, og videre til teori.

        Forandringskraften bok 1994 inneholder en annalyse av begrepet intet, rom, tid, bevegelse, former og virkninger, og kommer frem til fellesnevnere for alle disse som et altet-filosofisk syn, men med en samtidig grunnsats til en erkjennelsesteori. Analysen er også deduktiv i forhold til det vitenskapelige rom, tid, bevegelse, former og egenskaper, om drivkraft og virkninger, og gir et utkast til en vitenskapshypotese. Den slår kraftig godt an i bevissthetsfunksjoner også. Hypotesen er som sagt fra 1979. Ikke så langt unna i tid som store tanker ellers kom ut i verden av fysikere vi kjenner til i dag. 

        En Uprøvd hoved-oppgave 1995 gitt til et fåtall personer, blant annet til Arne Næss. Erkjennelses-teorien gir grunnlag for logikken ut fra samme felles funksjon, og benyttes til sammenligning og kritikk av de samme punkter, de samme vitenskaplige kriterier som er gjennomgående i Odd Wormnes Vitenskapsfilosofi-bok nb.no. Dette materialet la jeg inn i en slags egen hovedoppgave for å underbygge argumentene for den etterfølgende vitenskapshypotesen i samme bilag. Bilag ca 70 sider. Dette er en vitenskaps-hypotese som tar seg av paradigme-forholdene og et nytt funksjons-ståsted for disse. Ut fra dette kommer vitenskapshypotesen bygd på forandringskraftens syn, erkjennelsesteoriens syn, og der kraft-motkraft i like mengder, men med utveksling gir de fysiske forhold. Her legger jeg frem hastighetsløkken skriftlig for første gang. Men alt i 1986-87 la jeg den også frem for atomfysiker Gunnar Folkestad ved Bonde og co, Vi var i fjellet sammen da han fikk min versjon av hvorfor masse-gravitasjon, økte når hastigheten økte der jeg sammenlignet med en virvel i en elv, der virvelens hastighet økte ned elva, men ikke størrelsen på virvelen. Men kraften inn og ut økte jo, og nær elvas hastighet vil den suge inn hele elva. Han resite seg da opp og sa at ingen atomfysiker har noen gang klart å forklare massens økning i noe eksempel! Denne hovedoppgaven legges ved den nye bokens kjøpere etterhvert som det er klart. Denne er uten tall, formler i fysikk. Det er kun paradigme-bruddet! Ikke bevisføringen. Oppgaven sendes over til den som kontakter meg om hovedoppgaven på e-mail. Den må ses i lys av Forandringskraftens definisjons-sider, og vitenskaps-hypotesen der.

            Atomfysikeren lagde seminar der minst en annen atomfysiker var til stedet, og noen som ikke var det. Fordi etter at Gunnar hadde lest stoffet på ordre fra Kona, sa han at han ikke kunne snakke, var helt sjokkert! Så fikk jeg kjenne-preken fordi dette hadde ligget i skuffen i 14 år! Den ene av de andre atomfysikerne sa at dette hadde git han veldig mye. Og en som ikke hadde forstått dette helt enda som også var fysiker, fikk en kortversjon på to minutter av meg, og da, tro det eller ei, han datt av stolen han satt på! Men Gunnar gikk videre med dette til en intern vitenskapsgruppe, og jeg fikk kjennepreken for ikke å ha løst Plancken.

        Men i mitt eget balansesyn syntes jeg at jeg hadde gjort det å nevnte noe om at det var lysenergi-effekten som også lå til grunn for balansen i dette, men da sa han at jeg ikke skjønte noenting. I dag ser det ut til at de har kommet frem til noe lignende. Jeg er nå sikker i min sak, som er en risiko-følelse, men ikke som logisk konklusjon. At jeg ikke hadde studert slik fysikk var derimot underlig fikk jeg høre. Men det finnes en vei inn utenom formlene, og det er gjennom virknings-formene. Det som de kaller romtiden, og energiene, og hva som er byggestrukturen i dette. Det var ikke tomt på dette stadiet nemlig, der mange tror det er tomt fort, når de ikke ser noe.

         Differensialkraften. df-Force: Lovene opdages en ny vei ut fra samme grunn-funksjon som er nevnt og kan ikke ha annen årsak. Denne har med seg de fysiske lovers opprinnelse, årsak, tall og det grunnlaget som geometrien må bøye seg for. Oppdagelsen skjer17 juli 2013. Siden sammenignet med vitenskaplige resultater, og dagens tilstander slik. Denne teorien er ferdig med bevis for at det må forholde seg slik. Teorien lar seg ikke knekke. Prøv å knekke den! Grunnlaget er godt nok til at en forstår felt, og  i de fleste gitte tilfeller av tenkte tilfeller, saksforhold, og hva vi skal se etter her. Boken forklarer ganske mye utover de alminnelige vitenskaps-teorier. Den logiske drift-funksjonen, differensial-funksjonen som ligger til grunn, er virkende som grunnlag for hele romtid-energi-felt-trykket, bevegelses-energiene som følger de relative forutsetningene som alt ligger til grunn i den spesielle og generelle relativitets-teorien, men er her en absolutt universell relativitetsteori, og viser et enhetlig felt. Fra innsiden av romtiden, via bakdøra, og ikke fra romtidens ytre ansikt, slik det mest vanlig deduseres.

         Den redgjør altså for energi og kraft-motkraft hvilket ikke den spesielle og generelle relativitetsteori og ekvivalens gjør. Ingen annen teori klarer dette.  Forskere generelt kjenner enda ikke til denne teorien. Sønnen var usikker de 4 årene arbeidet ble utviklet, og undersøkte en mengde saks-data i teorier. Dette enhetsfelt-trykkets kraft-motkraft-funksjon som likevektig, må ligge til grunn for den tilstanden vi har som bunn i den lokale utprøvelsen av transformasjoner der elektromagnetiske, gravitasjonsfelt og kjernekrefter, samt den lokale balansen til kvantefysikkens partikkel-formasjoners bevegelser og likevekt i energi-splittelser. Den forklarer hva som må skje om nettopp flere og færre partikler kommer sammen, eller masse-objekter slik som når sorte hull smelter sammen og mange nøytroner inntar tett plass med hverandre i atomer, på en logisk måte. Det enhets-feltet som fysikerne er ute etter er først og fremst de lokalt kjente fysiske felt-effekter, men de står igjen med problemet om andre felt innvirker på dette og hvorfor spredte energier kan danne ekvivalensen i trykk-rommet vårt, energi-balanse ved spredte energi-ansamlinger, og dette forklarer differensialkraften likeså som den forklarer partikkel-dannelser og objekt-dannelser, formene i samme differensialkraft som også viser summen av de fysiske lover og effekter. De fysiske lovene dukket opp fra en helt annen undersøkelses-vinkel enn den kjente forskningen. Det ga forståelse av de fysiske lover, ikke bare måledata. Energiene og lovenes gåte med logisk svar: Umulig! Ja til nå! Et sjokk!

   Jeg vil gå ut fra at ett realfag-interressert menneske på 14 år vil klare å forstå dette stoffet og samtidig forstå hvorfor differensial-ligninger har et poeng her. Det kan gi videre økning av interesse for slike fag. Internett har tusen vanvittige teorier, men gjennomslagskraft vil vise seg i denne teorien. Den garanterer ikke for hvor stor galskap mennesket kan finne på ellers. Det er den moralske oppgaven. Moral, vår holdbarhets-veiledning. Eget format om kun Bevissteheten. Logikken, må komme senere. Jeg tror vi kan finne løsninger på helse og trusler, og samfunns-sprørsmål og en midlere moral. Om det går igjennom er noe annet! Prøvd!

Forstod de ordene de ordene du leste til nå? Da tror jeg du klarer å lese boken! 

Slik ser gamle-boka ut i Nasjonal-biblioteket: Der kan den leses på nettet! Den kan være vanskelig for mange. Men ingen formler.

© Copyright VITENSKAPSTEORI.NO