.

SOSIOLOGI

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.

Institutt for Sosiologi.
Sosiologi Wikipesdia.
Sosiologi Store Norske.
Samfunns-vitenskapene.
Samfunns-økonomi-
Sosial-økonomi.

Sosiologi-fagene.
Statsvitenskaps-fag.
Sosialantropologi-fag.
Samfunnsgeografi-fag.
sosialpsykologi.

spurte.png

Sosiale funksjoner.
Samfunns-vitenskapene.
Samfunns-økonomi-
Sosial-økonomi.

Sosiologi-fagene.
Statsvitenskaps-fag.
Sosialantropologi-fag.
Samfunnsgeografi-fag.
sosialpsykologi.
Familiesosiologi Funksjonalisme sosiologi Sosialpsykologi Økonomisk sosiologi Politisk sosiologi Historisk sosiologi Mediesosiologi Rettssosiologi Kriminologi Kultursosiologi Utdanningssosiologi Sosiologifaget Nasjonalbiblioteket xxxxxxxxxxx

INTRO OM VITENSKAPS-FORSTÅELSEN!

DYPDYKK I VITENSKAPEN og ANSVARET!
Ny Moral-Teori

EN SPESIELL VITENSKAPS-TEORI

Samlivsformer, art og miljø, mennesker og Natur-utvekslinger; Handler om tilpasning og behovsdekning mellom individer av samme art, og mellom arter, slik som revier. Sosialt kan konflikter finne sted, ofre, men det særegne målet er bevarelse og overlevelse i en form for tilfredstillelse

.

Sosiologi!

Sosiologifaget er bredt, ved at det ikke begrenser seg til å studere én bestemt del av samfunnet eller enkeltprosesser som foregår blant mennesker. Ofte vil sosiologien studere områder der andre vitenskaper og fag er mer spesialiserte. Noen retninger innen sosiologien samler kunnskaper fra andre fag for å få et integrert og helhetlig bilde av samfunnet. Overgangene til andre fagdisipliner markeres ofte med det som betegnes som bindestrekssosiologi som for eksempel utdanningssosiologi (grenser mot pedagogikk) og kultursosiologi (grenser mot sosialantropologi).
Blant annet, KRIMINOLOGI
Noen av retningene er:
Familiesosiologi
er studiet av familien som institusjon og arena for sosialisering
Kultursosiologi
er studiet av kultur, ofte forstått som de symbolske kodene som blir brukt av medlemmer av samfunnet. En av de mest innflytelsesrike kultursosiologene er Pierre Bourdieu.
Utdanningssosiologi
bruker sosiologiske teorier og empiriske metoder for blant annet å forstå mønstre innenfor utdanningsvalg. Sentrale begreper innen utdanningssosiologien er sosial bakgrunn, sosial klasse, sosial kapital, kjønn, familiemønstre og etnisitet.[7]
Funksjonalisme (sosiologi)
betegner i samfunnsforskning oppfattelsen at institusjoner og kollektive handlemønstre bør forklares med henvisning til deres funksjon eller rolle innenfor en større sosial sammenheng.
Sosialpsykologi
er et felt i skjæringspunktet mellom psykologi og sosiologi. Psykologien har tradisjonelt vært opptatt av å beskrive enkeltmennesket, mens sosiologien har vært opptatt av å beskrive grupper av mennesker.
Økonomisk sosiologi
handler om hvordan menneskers økonomi påvirker deres måte å delta i samfunnet på. Økonomisk makt er sentralt.
Politisk sosiologi
ligger i grenseområdet mellom sosiologi og statsvitenskap og tar for seg innvirkningen fra kulturen og de sosiale strukturene på politisk adferd og på de politiske institusjonene.
Historisk sosiologi
innebærer studier av historiske emner med bruk av en sosiologisk tilnærming. Dette medfører tverrfaglig samarbeid mellom historie og sosiologi, der historikere gjør bruk av sosiologiske begreper, teorier og modeller, mens sosiologer tar opp historiske emner med sine tradisjonelle metoder. Man bruker altså den samme forklaringslogikken og studerer de samme struktureringsprosessene.
Mediesosiologi
er det vitenskapelige faget som tar for seg medienes rolle i samfunnet og hvordan mediene spiller en rolle for relasjoner mellom mennesker og grupper som utgjør samfunnet.
Rettssosiologi
er et forskningsområde i krysningsfeltet mellom rettsvitenskap og samfunnsvitenskap, som vanligvis regnes enten som en tverrfaglig tilnærming innen rettsvitenskapen eller som en gren av sosiologien.
Kriminologi
forstås ofte som en gren av sosiologien, men er også definert som et eget fag; under omstendighet står det nær sosiologien og mange kriminologer er opprinnelig utdannet sosiologer. Det er relativt vanlig internasjonalt med institutter som omfatter både kriminologi og sosiologi.

Sosiologi